Prispevky v kategorii: ‘’

Zamíchání řádek v souboru

Zajímavý script, pomocí kterého zamícháte náhodně řádky v souboru:


#!/bin/bash

# function to display usage message and exit
usage()
{
cat < < eof
$(basename $0) input_filename.txt
eof
exit 1
}

# if number args less than 1...
if [ $# -lt 1 ]; then

usage

fi

# if first arg isn't a file
if [ ! -f $1 ]; then

usage

fi

# open file
exec 3<$1

# declare an array and an integer
declare -a linearray
declare -i counter=0

# read file to linearray
while read line <&3; do

linearray[${counter}]=$line
((counter++))

done

#close file
exec 3>&-

for (( i=0; i < $counter; i++ )); do

switch=1

#get number not already used
while [ $switch -eq 1 ]; do

switch=0
number=$(($RANDOM % $counter))
for num in $linenolist; do

if [ $num -eq $number ]; then

switch=1

fi

done

done

linenolist="$linenolist $number"

echo ${linearray[$number]} >> testoutput.txt

done

echo "DONE"

admin Užitečné bash příkazy a scripty