Prispevky v kategorii: ‘Správa serveru’

Měření rychlosti linky

Pokud potřebujete otestovat rychlost linky, zkuste si nainstalovat balíček iperf.
Pracuje na principu server-klient, kdy na jedné straně spoje spustíme server a klientem z druhé strany ověříme propustnost spoje.

Na straně serveru:

iperf -s

Na straně klienta:

iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU

Výstup je následovný:

[root@alpha ~]# iperf -t 200 -i 10 -c IP_SERVERU
------------------------------------------------------------
Client connecting to IP_SERVERU, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local IP_KLIENTA port 43542 connected with IP_SERVERU port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  129 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 10.0-20.0 sec  129 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 20.0-30.0 sec  135 MBytes 75.5 Mbits/sec
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 30.0-40.0 sec  121 MBytes 67.8 Mbits/sec
atd....

admin Správa serveru

Kompilace RPM ze zdroje

Pokud si chcete zkompilovat vlastní RPM balíček, budete potřebovat balíček rpmdevtools.

yum install rpmdevtools

To vám vytvoří adresářovou strukturu /usr/src/redhat.
Postup vytvoření vlastního balíčku nyní uvedu na programu postfix, který zkompiluji s mysql podporou.

Nejprve si stáhneme a nainstalujeme src balíček:

wget http://mirror.centos.org/centos/5.2/updates/SRPMS/postfix-2.3.3-2.1.el5_2.src.rpm
rpm -ihv postfix-2.3.3-2.1.el5_2.src.rpm

warning: … – using root můžete ignorovat.
V adresáři /usr/src/redhat/SPECS naleznete soubor postfix.spec,
kde jsou specifikace použité při kompilaci balíčku. Řádku 2 změníme z:

%define MYSQL 0

na

%define MYSQL 1

a uložíme.

Nyní stačí spustit příkaz:

cd /usr/src/redhat/SPECS
rpmbuild -ba postfix.spec

Zobrazí se chybová hláška o chybějících závislostech. Doinstalujeme je, v mém případě:

yum install ed openldap-devel pcre-devel

A znovu opakujeme příkaz:

rpmbuild -ba postfix.spec

Po zkompilování, nalezneme balíček v adresáři /usr/src/redhat/RPMS.

admin Správa serveru

Instalace vnitřní sítě na již běžících serverech

Pokud potřebujete propojit dva nebo více serverů mezi sebou podmínkou je další síťová karta v každém serveru.
Předpokládejme že každý server již běží a je spojen s internetem přes eth0.
Interní síť nám poběží jako eth1.
Pokud je síťová karta nainstalována do serveru, zkontrolujeme zda jí server našel:

ifconfig -a

Pokud jí server našel, upravíme soubor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1, který již obsahuje základní nastavení. Pokud nepoužíváte DHCP server, upravte soubor dle následujícího:

DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

Nyní už jen spustíte příkazy:

ifup eth1
/etc/init.d/network restart

Takto postupujete u všech serverů s tím, že ostatní budou 10.0.0.1, 10.0.0.2 atd.
Nakonec servery propojíte síťovým kabelem a to tak, že pokud používáte 1gbps síťovky, použijete klasický kabel, pokud použijete pouze 10/100mbps síťovky, budete muset použít křížený síťový kabel.
Pokud vám na serveru běží firewall na bázi iptables, je nutno přidat tyto pravidla:

/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
/sbin/iptables -A OUTPUT -s 10.0.0.0/24 -j ACCEPT

admin Správa serveru

Přenos souborů ze serveru na server

Může se stát že potřebujete přenést soubory jednoho severu na druhý.
Existuje několik cest, zde je postup pro několik variant které mohou nastat.

 • Potřebujete přenést soubory ze serveru2 (kde nemáte SSH přístup), na server1.

Na serveru1 si nainstalujte Midnight Commander (mc)

yum install mc

A spusťte jej následujícími příkazy:

mc -bas
F9 r p

.. toto vám otevře okno pro FTP spojení, zadejte:

/#ftp:uživatel:heslo@server2

Po spojení můžete přesunout obsah z jednoho okna do druhého pomocí klávesy F5.
Přenost touto cestou ovšem nezachová vlastníka souborů z předchozího serveru a navíc přenos trvá velice dlouho. Pokud narazíte na problém s právy, vyskočí vám dialog pro ignorování souboru. Pokud takových souborů je hodně, je to velký problém.

 • Potřebujete přenést soubory ze serveru2 (kde máte SSH přístup ale kde není nainstalován program rsync), na server1.

Na serveru1 spusťte příkaz:

scp -r uživatel@server2:/cesta/k/adresáři /cílová/cesta/

Toto vám přenese soubory ze serveru2 na server1. Problém je, že pokud přerušíte přenos, můžete začít znova.

 • Potřebujete přenést soubory ze serveru2 (kde máte SSH přístup a kde je nainstalován program rsync), na server1.

Toto je nejjednodušší a nejspolehlivější cesta jak přenést soubory ze serveru na server.

rsync -avz --update --stats --progress --perms -e 'ssh -p 22' username@server2:/cesta/k/adresáři /cílová/cesta/

Toto vám přenese celý /adresář ze serveru2 do /cílová/cesta/ na serveru1, a zachová práva i vlastníka souborů (pokud soubory přenášíte jako root).
Pozor na zvolení cest u příkazu rsync. Rozdíl je pokud zadáte:

rsync /zdrojová/cesta/adresář1 /cílová/cesta/

Výsledkem je že adresář1 je celý zkopírovaný do /cílová/cesta/

rsync /zdrojová/cesta/adresář1/ /cílová/cesta/

Výsledkem je že pouze obsah adresáře1 je zkopírovaný do /cílová/cesta/

admin Správa serveru

Změna času na serveru

Pokud chcete změnit čas na serveru potřebujete nainstalovat balíček system-config-date.

yum -y install system-config-date

Například pokud chcete změnit čas na náš středoevropský postupujte podle následujících kroků:

system-config-date

zvolte Europe/Prague a potvrďte OK

hwclock --systohc

restartněte běžící služby aby se změny projevili i v nich.

service httpd restart
service mysqld restart

.. případně ještě další služby podle potřeby.

Dobré je mít nainstalován a spuštěn balíček ntp, který se vám bude starat o aktuální čas na serveru.

yum -y install ntp
chkconfig ntpd on
service ntpd start

Konfigurařní soubor je v /etc/ntp.conf, netřeba tam nic měnit.

admin Správa serveru